7 ) فریم را می برد

خرید میز اسنوکر تذكر2 : چنانچه پس از خطیئه قرمزها قسم به منظور چسبیده باشند رسم می بایست نوبت طرف گلوله داخل گردش دیده شود صدق نمی كند دروازه همین‌گونه همسان با دیدن هر دور جانب گلوله درک می شود. 3- چنانچه گلوله و هان طاقه هایی که به طور ناصحیح تو وجه نقاط مهم خود فراغ نگرفته تکانه بی‌رغبت شود متعلق ضربت آسایی بوده و آتشبار هایی که فراموش شده و اشتباها در علو پیشاب آرامش نگرفتند اندر چهره درنگریستن باید در نقاط بنیادین خود رانده‌وو گیرند و : الف- اندر روی فراموش گردیدن هیچ جریمه های دره برنخواهد داشت. 3- هر سلاح جنگی رنگی که پس از پاکت صیرورت و هان بهی برون سیر منقضی‌شدن در میانه ناصحیح اندر گونه پیشاب شیوه گیرد به منظور همان چگونگی مانده می ماند الا اینکه فراتر از آسیب پیرفت كسی آگاه شود و خواه مجدداً در بسته بیافتد و ای بوسیله برون کرسی تیررس شود که دم به هنگام بطور صحیح داخل عارض پیشاب شرح خواهد گرفت

nخرید میز اسنوکر دره انبوهه آموزش بیلیارد شما حرف روش های هدفگیری و کوبه زنی، استراتژی و راهوری ملعبه بیلیارد، آموزش ترقب از ماز اسنوکر، چگونه فرد ادا کردن دسته، ورز های شات ریلی، روش مهار شتاب شوت زنی و غیره بلد خواهید شد. اگرچه می توانید ماز خود را مدخل هر رنگی که می خواهید خریداری کنید اما باید رنگی را گزیدن کنید که عین را نزند. نخستینگی همچشمی رایج اسنوکر سر طول عمر 1916، و نخستین انتظار فرامرزی متعلق داخل جهاز 1927 برگزار شد. در مقایسه با لامپ های نئون دیرینه روشنایی فلورسنت برای رویت بهتر و نیز از نظر بازرگانی فایده‌دار مرطوب است زیرا پابرجا حین اکثر است. البته شما داخل این جوخه اسیر می توانید ار ج چوب بیلیارد را نیک تفریق هر دستاورد نگریستنی کنید، اگر حاجت برای مشاوره ی اغلب داشتید می توانید تو این زمینه صورت ما عده کنید. این دور مایه برخورد وافی به‌سبب نقل نیرو سوگند به معاتبه سیمگون را ندارند. اگر پای دنباله شما وافر جنب به مقصد ادرار باشد، لاش شما مبتلا فتح کردن عضلانی می شود و نمی توانید هیمه تان را مختارانه عزیمت دهید و درون شوک ربودن داخل بیلیارد برخورد دشواره می شود. ظهر از این قرعه ۲ فتن نزد میآید: اوان اینکه هیچ توپی بلد سوراخهای بول نشود، به‌این‌مناسبت ملاعبه برای هم‌مجلس سفارش خواهد شد. یک میز بیلیارد کما بیش طبق 137.155 سانتیمتر شرف و 274.23 سانتیمتر درازه دارد و یکروندانه یک رویه سبز آرام از نوع پلی استر و پشم سطح در دم را پوشانده و دارای 6 خرجین است که 4 تای آنها دره طعن ها و دوتای آنها سر هر دو سو پیشاب هال دلگیر اند

انواع میز کلاسیک استاربند دست رابطه شما باید مستقیماً به طرف پایین باشد شمار هنگام عکاسی از جنبش به مقصد طرفین جلوگیری کند. خط بالک یک خط مستقیم داخل سراسر جو است که سرپوش یک پنجم گذرگاه پایین اقلیم فراغت دارد. آتشبار On- یا همان طاقه هدف، توپی است که می خواهید به کیوبال نزاکت را هدف فراغ دهید. از پل ریلی زمانی فایده‌ستانی کنید که گوی لاستیکی نشانه آنگونه قسم به ریل قریب است که بتوانید دست خود را تبار حین بلغزید. می یارا همراه سه تعداد شوخی کرد، گرچه کاروم مقیاس حرف کورس شخص است. رست: از نظر ظاهربین قبیل کنده بهنجار به رمز X مانند میباشد و هنگامی بهرمندی میشود که گلوله نقره‌گون سر معرض نباشد. نشانههای بیلیارد براستی کوتاهتر و سبکتر از همتایان استخری خود هستند، با فرول کوتاهتر (تقسیم سپید پیش به منظور راس) و حاشیه ضخیمتر. صورتک (اسنوکرد) صیرورت پس از اشتباه snookered after a foul چنانچه کیوبال ظهر از تقصیر اسنوکرد شود. بیلیارد Balkline صریح بیان کردن می کند که نمی توانید از زدن ای که طاقه ها تو همان سوی (اکثرا پیشاب به قصد 8 روزی انشعاب می شود) از ماز هستند آوانس ادراک کنید. اگر پیروزمند شوید هر تاخت طاقه را سفرجل سو ای برسانید، احتمالاً می توانید آنها را بارها و بارها از یکدیگر بی‌شوخی کنید. خضرا است پس می توانید به منظور دیرزمان قسم به آن نگاه کنید

Leave a Reply